Hradiště – Znojem

Hradiště - Znojem
11 rimska spona
Bronzová spona z doby římské ( 3.-4. stol. n.l.).
5 zlacene nakonci
Nádherné zlacené nákončí řemene, zdobené vegetabilním motivem.
1 zlacena nausnice
Zlacená náušnice s granulovaným oboustranným hrozníčkem i uzlíčky.
křest Bořivoje 020
Schéma výstavby velkomoravského opevnění (9. stol. n.l.).
SONY DSC
Letecký snímek výzkumu centrálního pohřebiště v předpolí Hradiště. Na skryté ploše vedle nového domu jsou zřetelně patrny tmavší zásypy hrobových jam. Foto Molík
Křižovníci 013
Kresba honosné tzv. košíčkovité náušnice, zdobené technikou filigránu a granulace.
Obrázek1
Na ploše velkého výzkumu uvnitř statku jsme nalezli stopy osídlení od pravěku až k současnosti. Na několik velkomoravských polozemnic navázaly kamenné kry představující zbytky gotického ohrazení proboštství a dále renesanční budovy. Středem plochy se táhne linie barokního keramického vodovodu z r. 1718.
SONY DSC
Letecký snímek Hradiště sv. Hyppolita. Dyjské údolí v pozadí. Foto Molík
17 dve slovanske nadoby
Malý keramický hrnec a miska z hrobu.
Obrázek2
Antropologové z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity odebírají holenní kost k analýzám DNA.
lic - křížek
Poškozený, jednoduchý závěsný křížek, objevený u I. velkomoravského kostela.
IMG 0483
Výzkum části velkomoravského pohřebiště.
Obrázek3
Ukázka kresebného, fotografického i RTG zpracování jednotlivých hrobů do připravované publikace o pohřebišti.
Obrázek4
Rozsáhlý výzkum před výstavbou charitního domova na Hradišti. V pravé polovině snímku jsou ve skalním podloží zřetelné jámy po velké halové stavbě a v pozadí studenti prošetřují areál sídlištního okrsku s několika polozemnicemi, hospodářskými objekty a také hroby pěti dětí. (Část sídliště vojenské družiny?)
Obrázek5
Odkrývání jedné z polozemnic na předhradí. V sz. rohu jsou patrné zbytky kamenného otopného zařízení a u jz. rohu přes 2m hluboká, dřevem roubená cisterna na povrchovou vodu. Na jejím dně ležela kostra malého chlapce, který zde našel smrt při přepadení a částečném vypálení Hradiště v době Velké Moravy.
Obrázek7
Studenti začišťují plochu výzkumu v úrovni povrchu skalního podloží. Tmavé skvrny jsou zásypy objektů a různých terénních zásahů, vzniklých lidskou činností. Je třeba je odlišit od přirozených depresí ve skále. Všechny však musí být následně dále prošetřeny.
Obrázek6
Obrázek terénní situace na ploše probíhajícího výzkumu. V popředí z poloviny vypreparovaná polozemnice - dílna se dvěma pecemi. Její severní (pravá) polovina ještě čeká na prozkoumání, stejně jako jako celá pravá polovina skryté plochy. Kra kamenů v pozadí představuje zbytek zborcené stěny týlu hlavního opevnění.
Obrázek8
Snímek velkého výzkumu uvnitř statku se stopami po osídlení z pravěku až téměř současnosti. Fotografováno z opačné strany, od sz.
Obrázek9
Pohled na větší plochu výzkumu v sousedství velké sondy uvnitř statku. V levé polovině zbytek kamenné gotické zdi porušené renesanční budovou. V ploše skrývky jsou stopy po pravěkých i velkomoravských objektech, rýhy po vinici a dřevěném hřižovnickém vodovodu ze 17. století.
Obrázek10
Účastníci mezinárodní archeologické komise prohlíží při výkladu vedoucího výzkumu plochu velké sondy s řadou objektů a stavebních zbytků.
Obrázek11
Situace na nejvyšším místě vnitřního velkomoravského hradu, kde již v první pol. 9. století stával nejstarší kostelík. Jeho stěny zachycují pásy kamenů. Stavba kostela je dnes částečně překryta stojící stodolou.
pohrebiste-hotovo
Plán do r. 2012 prozkoumané části centrálního pohřebiště.
Obrázek12
Nálezová situace v prostoru kostela I.
Obrázek13
Kresebná rekonstrukce staršího velkomoravského kostelíka v jeho mladší stavební fázi. K původně jednolodní stavbě s presbytářem (pravoúhlým kněžištěm) byla připojena předsíň (nartex), z něhož se po schodech vystupovalo na dřevěnou tribunu při západní stěně lodi. Tribuna byla opřena o čtyři kůly.
Minolta DSC
Preparování dvou hrobů dětí, z nichž jeden je zatím překryt igelitem a čeká na prošetření.
Minolta DSC
Po vypreparování se musí hrob všestranně zdokumentovat. Asistent L. Kratochvíl kreslí hrob č. 583 na milimetrový papír v měřítku 1:10.
Minolta DSC
Fotografická a písemná dokumentace hrobu se dvěma keramickými nádobami u chodidel pohřbeného dítěte.
Minolta DSC
Celkový pohled na zkoumanou část velkomoravského pohřebiště v r. 2009. Pracovní snímek.
žena s obrnou
Detailní pohled na kostru mladé ženy patrně postižené obrnou.
mohylová-nádobka-doba bronzová
Nádoba kultury mohylové ze střední doby bronzové (1500 před n. l.)
18letecka
Letecký snímek Hradiště se zakreslenými líniemi opevnění vnitřního hradu, předhradí, ale i areálem centrálního pohřebiště.